Zmluvy 2022 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2022

Zmluvy uzavreté v roku 2022
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

CBR s. r. o.
Zber, preprava a zhodnotenie stavebného odpadu
1.3.2022
28.2.2022
ZLP-VT-
2021-0793
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Prevod výpočtovej techniky
18.1.2022
17.1.2022
LU-2022
/018-OCU
Dominik Darák
Čistenie a posyp miestnych komunikácií od snehovej pokrývky
18.1.2022
17.1.2022
404/7/2012
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Rozšírenie infraštrukturálneho majetku vlastníka
4.2.2022
3.2.2022

Komunál-Servis, s.r.o.
Sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy s dodávateľom elektrickej energie pre odberné miesta v správe a údržbe obce Lúčka
11.2.2022
10.2.2022
24ZVS00
00055133B

Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
10.2.2022
21.2.2022

Marek Sirotňák - počítačové služby
Úprava hodinovej sadzby
1.3.2022
28.2.2022

Združenie obcí hornej Torysy
Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho
17.3.2022
16.3.2022
B/46/2022
Anna Murcková
Nájom veci: hrobové miesto za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve
17.3.2022
16.3.2022
B/48/2022
Daniela Kočiščáková
Nájom veci: hrobové miesto za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve
17.3.2022
16.3.2022
B/77/2022
Marek Pillár
Nájom veci: hrobové miesto za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve
17.3.2022
16.3.2022
B/81/2022
Marek Pillár
Nájom veci: hrobové miesto za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve
17.3.2022
16.3.2022
B/82/2022
Terézia Kasinová
Nájom veci: hrobové miesto za dohodnutú odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve
17.3.2022
16.3.2022
9600451194
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny
24.3.2022
23.3.2022
9600451196
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny
24.3.2022
23.3.2022
9600451213
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny
24.3.2022
23.3.2022
9600451215
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
(119 kB, pdf)
Záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny
24.3.2022
23.3.2022
9600451216
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny
24.3.2022
23.3.2022
9600451220
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny
24.3.2022
23.3.2022
9600451222
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi elektrinu a zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny
24.3.2022
23.3.2022
22/37/060/
121
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP) a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
31.3.2022
30.3.2022
322 0815
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 Eur
10.5.2022
9.5.2022
Návrat na obsah