Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Úradná tabuľa a oznamy
Dotazník - prímestská autobusová doprava na území PSK
Prešovský  samosprávny kraj zverejnil dotazník, ktorý má slúžiť na spoznanie názorov, požiadaviek a spokojnosti občanov cestujúcich na území PSK. Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave. Kliknutím na logo PSK sa otvorí dotazník v novom okne.
Zber obnoseného šatstva
Obec Lúčka organizuje zber šatstva 10. októbra až 14. októbra 2019. Šatstvo môžete odovzdať v úradných hodinách na obecnom úrade. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Verejná vyhláška - vyvesené 1. októbra 2019
Obec Lúčka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a stavbu povoľuje.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí znenie vyhlášky v novom okne.
Verejná vyhláška - vyvesené 27. septembra 2019
Obec Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje, že Milan FRIMER, trvale bytom obec Lúčka má v kancelárii Obcného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálna vyhláška.
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí zlúčeného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie (výstavba rodinného domu). Kliknutím na obecný erb sa zobrazí znenie vyhlášky v novom okne.
VZN č. 1/2019 - vyvesené 27. júna 2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčka.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí VZN v plnom znení.
Usmernenie postupu registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p)  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších  predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
                          Usmernenie registrácie     Usmernenie graficky     Príloha č. 1     Príloha č. 2
Označenie psov čipom a registrácia hospodárskych zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa chovu psov a hospodárskych zvierat.
Viac podrobností získate z nasledujúcich príloh:
                                 
Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany
Kontakty
Telefón:

Starosta:
Obec:
051/4572 234
0907 959 627
Úradné hodiny
Pondelok
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Utorok
nestránkový deň
Streda
7:00 - 12:00
12:30 - 16:30
Štvrtok
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Piatok
7:00 - 12:00
12:30 - 13:30
Rím.-kat. farský úrad Lipany (pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka - 31,63%.
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Vývoz odpadu na 2. polrok 2019

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí harmonogram vývozu odpadu na prvý polrok 2019Počítadlo návštev od 15.1.2019
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
15. 10. 2019
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah